JCMR76

T3 + BB

JCMR76 Cập nhật   

TRES EMAS + BANDAS DE BOLLINGER

INDICADOR 1: TRES EMAS (MEDIA MOVIL EXPONENCIAL)
Con este indicador puede visualizar el promedio de precios con mayor peso a los datos mas recientes.
Se calculan y dibujan tres medias móviles exponenciales: 4, 20 y 200 últimas velas.
-Rápida EMA1 = 4, paso = 1
-Media EMA2 = 20, paso = 2
-Lenta EMA 3 = 200, paso = 10

INDICADOR 2: BANDAS DE BOLLINGER
Con este indicador podrá ver la fuerza y la tendencia del mercado, es decir la mide la volatilidad del precio del activo.
Si el precio sobrepasa la banda superior, el activo está sobrecomprado.
Si el precio sobrepasa la banda inferior, el activo está sobrevendido.
Longitud tendencia - BASE = 20, paso = 1
Desviación Estándar - Multiplicador = 2, paso = 0.2

Estos 2 indicadores sirven para todo tipo de activos: FOREX, CRIPTO, CFD´s, ETC.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THREE EMAS + BOLLINGER BANDS

INDICATOR 1: THREE EMAS (EXPONENTIAL MOVING AVERAGE)
With this indicator you can visualize the average of prices with greater weight to the most recent data.
Three exponential moving averages are calculated and drawn: 4, 20 and 200 last candles.
-Fast EMA1 = 4, step = 1
-Average EMA2 = 20, step = 2
-Slow EMA 3 = 200, step = 10

INDICATOR 2: BOLLINGER BANDS
With this indicator you can see the strength and trend of the market, that is, it is measured by the volatility of the asset price.
If the price goes above the upper band, the asset is overbought.
If the price goes above the lower band, the asset is oversold.
Trend length - BASE = 20, step = 1
Standard Deviation - Multiplier = 2, step = 0.2

These 2 indicators are used for all types of assets: FOREX, CRYPT, CFD's, ETC.
Phát hành các Ghi chú:
INDICADOR 3: PIVOTE
Este indicador etiqueta los puntos donde el precio es mínimo y máximo, en un rango de velas determinado en el parámetro "Distancia para el Pivote".

INDICATOR 3: PIVOT
This indicator labels the points where the price is minimum and maximum, in a range of candles determined in the parameter "Distance to Pivot".
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?