cheatcountry

Ehlers Fisher Stochastic Relative Vigor Index [CC]

cheatcountry Cập nhật   
The Fisher Stochastic Relative Vigor Index was created by John Ehlers (Cybernetic Analysis For Stocks And Futures pgs 101-104) and this is a many layered indicator created from his original Relative Vigor Index turned into a stochastic and then performing a Fisher transform on the results. I have included extra smoothing to provide clearer buy and sell signals as well as normal and strong buy and sell signals. As always strong signals are darker in color and normal signals are lighter in color. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other scripts you would like to see me publish!
Phát hành các Ghi chú:
Updated to show overbought and oversold areas
Phát hành các Ghi chú:
Fixed an issue pointed out to me by @jeno_

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?