SeaSide420

SS420FX

Two Moving_Average cross's & Daily_Candle cross
Based on Hull_MA
Developed by Alan Hull, it is an indicator, that solves the problem with making a moving average more reactive to current price activity. The Hull Moving Average almost eliminates lag and manages to improve smoothing.
The HMA manages to stick to rapid changes in price activity, as it has superior smoothing over a Simple Moving Average of the same period. The HMA employs Weighted Moving Averages ( WMA ) and dampens the smoothing effect. It can be calculated as follows:
HMA(n) = WMA (2*WMA(n/2) – WMA (n)), sqrt(n))
Phát hành các Ghi chú: removed (overwritten)
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận