theCrypster

Fixed Percent Stop Loss & Take Profit % - For Study Scripts

===========
Fixed Percent Stop Loss & Take Profit % - { FOR STUDY SCRIPTS! }
===========

A neat example of how to set up Fixed Stops and Take Profit as a percent of the entry price - This is for setting Alerts within your own Study Script for when either your SL or TP get hit.
Yup, that's about it!

You can ignore the actual entry/exit orders - they're based on a simple MA cross and are therefore NOT relevant, NOT profitable and NOT recommended!

You should be using this code as a way of adding Stops and Takes to your own scripts - hope it helps!

Set your "Open Long/Short" Alerts to be triggered "Once per Bar Close" - Set your "SL/TP" Alerts to trigger "Once per Bar".

--

We wrote this with a bit of a rush on! ~ If you spot any mistakes/bugs just let us know and we'll get round to them asap!

-----------

Good Luck and Happy Trading!


www.theCrypster.com

Awesome Trade Signals
Crypto Tipster v2
7-Day Free Trial
Easy to Set Up
Full Automation Enabled
No CC Required!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?