RicardoSantos

KDE-Gaussian

RicardoSantos Wizard Cập nhật   
"In statistics, kernel density estimation (KDE) is a non-parametric way to estimate the probability density function of a random variable."
from wikipedia.com
Phát hành các Ghi chú:
fixed a issue when using float type observations.
added a draw function to draw the KDE graph(you need to see all the bar history to see it, doesnt work for float observations)
Phát hành các Ghi chú:
removed some redundant parameters, added bandwidth, nstep parameters, the graph looks stepd due to x axis havin interdigit floating numbers so it rounds to nearest causing that effect.
Phát hành các Ghi chú:
improved the kde draw function

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?