incryptowetrust100k

myAutoviewAlerts

incryptowetrust100k Premium Cập nhật   
Library "myAutoviewAlerts"

My Alerts Functions - To use with autoview

@returns - These functions returns a string to use in alerts to send commands to autoview. You can open an order, place a stop or take order, close an opened order or a opened position, or open a hedge position.

@param a = String - Account Identification
@param e = String - Exchange
@param s = String - Symbol
@param b = String - Book Side
@param q = Float - Quantity
@param fp = Float - Fixed Price
@param delay = Integer - In Seconds
@param i = Integer - Account Index (to multiple accounts allerts)
@param base = String - Base Currency (bitmex) - "Tether" or "Bitcoin"
@param fsl = Float - Stop Loss Limit Price
@param c = String - Close -> "order" or "position"
@param ro = Bool - Reduce Only
@param sl = Bool - Stop Loss -> bitfinex
@param t = String - Type -> "market" or "limit"

@function f_order => Open Orders
@function f_stop => Set Stop Loss Order
@function f_take => Set Take Order
@function f_closeOrder => Close Open Orders
@function f_closePosition => Close Open Positions
@function f_hedge => To Open a Hedge Position (short 100% of balance)
Phát hành các Ghi chú: v2 - Alerts Open Order: quantity base order accepts: asset, tether or fiat
Phát hành các Ghi chú: v3

Added:
f_start()
Stop limit order to open positions
Phát hành các Ghi chú: v4
BITFINEX stop limit small fix
Phát hành các Ghi chú: v5
Updated f_stop and f_take accepting quantity as a parameter

Updated:
f_stop()

f_take()
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.