Michigandolf

Michigandolf's 30min Opening Range

Michigandolf Cập nhật   
This script plots the 30min Opening Range as well as the previous day's high & low.

Description:

Blue Line = Top of the 30min Opening Range for the session
Pink Line = Bottom of the 30min Opening Range for the session
White Line = Mid-Point of the 30min Opening Range for the session
White Transparent Area = The full range of the 30min Opening Range

Green Line = Yesterday's High for the session
Red Line = Yesterday's Low for the session

Use:

The Opening Range will continue to expand until the first 30minutes of trading has passed, at which point the range will lock in place for the remainder of the trading session. Many traders use these important levels to gauge trade entries and exits (e.g. Mark Fisher's ACD strategy).

This script does not work currently work for futures (e.g. ES, NQ, RTY) due to the session start time. Will configure for futures trading in a future update.
Phát hành các Ghi chú:
Version Update:
-Now works with Index Futures (e.g. ES, MES, NQ, RTY, etc.)
-To use with stocks or ETFs, please make sure you have the Extended Hours visible on your chart (Right click on chart, go to Settings, and select Extended Hours)

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?