Crypto_BitCoinTrader

Buy / Sell indicator light version [Crypto_BCT]

The indicator is based on the search for the lowest bars in a given period (can be customized).
You can add a search for the highest bars to determine the closed order points.
You can add a filter by the value of the RSI (you can customized it separately for buying and selling).
Alerts for buying and selling are set.
It can be used to work with bots, for example 3COMMAS DCA bot.

--------------------------

Signal Condition Settings:

(Buy) Lowest Bar
The closing of the current bar is lower than the closing of the bars back in this range

(Buy) RSI value <
The RSI index is below this value

(Sell) Highest Bar
The closing of the current bar is higher than the closing of bars in this range

(Sell) RSI value >
The RSI index is higher than this value
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?