cheatcountry

Ehlers Stochastic Relative Vigor Index [CC]

cheatcountry Cập nhật   
The Stochastic Relative Vigor Index was created by John Ehlers (Cybernetic Analysis For Stocks And Futures pgs 84-89) and this of course is very similar to the Ehlers Fisher Stochastic Relative Vigor Index I just published. In hindsight I probably should have published this one first but just like with the other script this is a stochastic version of a Relative Vigor Index and I added some smoothing to make buy and sell signals clearer. There are several ways to identify buy and sell signals but generally in the long term it is a buy signal when the indicator is below the oversold line and is moving up and in the short term when the indicator is above it's trigger line which is what I coded the buy and sell signals to follow. Buy when the line is green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other scripts you would like to see me publish!
Phát hành các Ghi chú:
Fixed a typo that prevented the script from compiling correctly

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?