ericlin0122

DCA Bot Emulator

ericlin0122 Cập nhật   
Emulate DCA bot. Buy ASAP . Set chart interval to 1 hour.
Phát hành các Ghi chú: bug fix in safe order
Phát hành các Ghi chú: clean base chart
Phát hành các Ghi chú: clean base chart
Phát hành các Ghi chú: enabled decimal inputs
Phát hành các Ghi chú: max safe order should be integer
Phát hành các Ghi chú: update price_deviation
Phát hành các Ghi chú: correct the calculation on safe order scale. Thanks for @Steve83810
Phát hành các Ghi chú: - allow source input from: . default: OHLC4
- make safe_order_step_scale should be a geometric sequence
Phát hành các Ghi chú: - add trailing deviation to take profit. (I hope my math is correct)
Phát hành các Ghi chú: set step to 0.01 to take profit/trailing
Phát hành các Ghi chú: fixed calculation on safe order step scale
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?