tradeswithashish

Pivot Support & Resistance

tradeswithashish Pro Cập nhật   
Here signals are based on the pivot high and pivot lows. Factors taken into account in understanding the breakout or breakdown are:
  • volume

candle bar is not opening candle

must be near pivot high or low


Recommendation:
Use once candle closes else you might get trapped in certain cases so be careful
Phát hành các Ghi chú:

Removed opening candle criteria.

added closing confirmation to avoid false breakdown breakouts

showing indicator for last 75 bars only

Phát hành các Ghi chú:
  • Trailing stoploss
  • New trend vs trend continuation based on pivot-point
  • Entry point added
  • Maximum profit point is also added
Phát hành các Ghi chú:
added further explanation on the chart.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?