dinhchien

[BTCUSD] Multi Entries Autotrade Binance

Commission = 4 USD per order >>> check in the Performance Summary
Slippage = 2 ticks
- I see from Kodify (tradingview.com/pine-wizards)
Risk: 1% per trade >>> check at the "List of trades"

* Auto trade BINANCE FUTURE by Webhook + Pro, Pro+, Premium Tradingview user.
Binance future quantity setting:
- Fixed Quantity = 0 => Auto quantity (Balance, risk, pips loss)
- Fixed Quantity > 0 (0.001, 0.002, 0.01,...) => send signal with Fixed Quantity


H4 timeframe is main trend: Supertrend indicator.
- Uptrend when closes candle is below the red line
- Downtrend when closes candle is above the green line

H1 timeframe: Keltner Color count & RSI indicator:
- Keltner Color Count input:
- Length = 50
- Multi1 = 1
- Multi2 = 2
- Multi3 = 3
- Source = Close
- Lookback = 25
- RSI input: Length: 14, Source: Close

I. Entry 1: BASIS KELTNER CHANNEL
- BUY when previous OHLC4 candle crossover Basis line AND Supertrend H4 uptrend AND Keltner channels uptrend. Not repaint.
- SELL when previous OHLC4 candle crossunder Basis line AND Supertrend H4 downtrend AND Keltner channels downtrend. Not repaint.

II. Entry 2: UPPER 2/LOWER 1 KELTNER CHANNEL
- BUY when previous OHLC4 candle crossunder Upper 1 AND Supertrend H4 uptrend AND Keltner channels uptrend AND rsi uptrend. Not repaint.
- SELL when previous OHLC4 candle crossover Lower 1 AND Supertrend H4 downtrend AND Keltner channels downtrend AND rsi downtrend. Not repaint.

III. Entry 3: SELL UPPER 2/ BUY LOWER 1 KELTNER CHANNEL
- BUY when previous OHLC4 candle crossover Lower 1 AND Supertrend H4 uptrend AND Keltner channels uptrend AND rsi uptrend. Not repaint.
- SELL when previous OHLC4 candle crossunder Upper 1 AND Supertrend H4 downtrend AND Keltner channels downtrend AND rsi downtrend. Not repaint.

IV. Report all history BTCUSD (H1 timeframe)
- 01/01/2019 - 20/11/2021
- 01/01/2018 - 01/01/2021
- 01/01/2017 - 01/01/2020
- 01/01/2016 - 01/01/2019
- 01/01/2015 - 01/01/2018
- 01/01/2014 - 01/01/2017
- 01/01/2013 - 01/01/2016
- 01/01/2012 - 01/01/2015

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ dinhchien để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Hướng dẫn của tác giả

Tác giả của tập lệnh này không thể cấp quyền truy cập vào nó nữa. Vui lòng không yêu cầu quyền truy cập.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Ý tưởng liên quan