Cavuca-Trader

Setup 123 Scalper

Cavuca-Trader Cập nhật   
Setup 123 Scalper is characterized by a bottom (buy pattern formed by 3 candles where the 2nd has the lowest minimum) or a top (sell pattern formed by 3 candles where the 2nd has the highest maximum). It has a filter that only shows the signal when the asset is trending. Setup popularized by trader Alexandre Wolwacz (Stormer).

Na linguagem do autor:
O Setup 123 Scalper é caracterizado por um fundo (padrão de compra formado por 3 candles onde o 2º tem a menor mínima) ou um topo (padrão de venda formado por 3 candles onde o 2º tem a maior máxima). Possui um filtro em que só mostra o sinal quando o ativo está em tendência. Setup popularizado pelo trader Alexandre Wolwacz (Stormer).
Phát hành các Ghi chú:
Correction of moving averages
Phát hành các Ghi chú:
Corrected documentation

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?