OrcChieftain

Table: EMA Surveillance

This script will show information of interest about Moving Averages from the selected timeframe.

The idea is to provide data from higher timeframes (Daily preferably).

The information provided includes:
• selected length and calculation
• a relative position of the close to the average (above, below, and how much)
• how many periods passed since the moving average has been tested - any break counts as a test, it doesn't have to close on the opposite side


Global Settings:
• Timeframe of the moving averages
• Choose to see simple words such as "Above" / "Below" OR the specific percentage OR how much percentage % it moved from the moving average?
EMA or SMA

Moving Average Settings:
• Up to 6 different lengths
• You can deactivate the averages you don't need

I hope it will be useful. Good luck!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?