exlux99

Full Forex scalper Strategy

THis is a FOREX scalping system that can be optimized with almost all majors and crosses pairs.

Its made of multiple elements such as :
MACD
Stochastic RSI
Fast VW moving average
Slow VW moving average
Time management( forex sessions as inputs)

Rules for entry
Long
Last 2 MACD values were ascending, fast moving average is below moving average and stochastic RSI is below 30 level. At the same time we are either into London or NY session.

Short
Last 2 MACD values were descending, fast moving average is above moving average and stochastic RSI is above 70 level. At the same time we are either into London or NY

Rules for exit
WE have 2 exit possibilities: we can exit either at the end of NY/London Session or based on a TP/SL risk management calculating % in movement.


If you have any questions let me know !

🔻My Signals app: app.hercules.trading
🔻Premium : cutt.ly/HH01C3a
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻FTX: cutt.ly/QH010oc
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻TV : cutt.ly/ZFpy695
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?