LazyBear

Indicator: Trend Trigger Factor

Introduced by M.H.Pee, Trend Trigger Factor is designed to keep the trader trading with the trend.

System rules according to the developer:
* If the 15-day TTF is above 100 (indicating an uptrend), you will want to be in long positions.
* If the 15-day TTF is below -100, you will want to be short.
* If it is between -100 and 100, you should remain with the current position.

More info:
Original Article by Mr.Pee: https://drive.google.com/file/d/0Bx48Du_...
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//
// @author LazyBear
// 
study("Trend Trigger Factor [LazyBear]", shorttitle="TTF_LB")
length=input(15)
bt = input( 100, title="Buy Trigger")
st = input( -100, title="Sell Trigger")
markCrossovers=input(false, type=bool)

prev(s,i) =>
    y=abs(round(i))
    s[y]

calc_ttf( periods ) =>
    bp = highest( high, periods ) - prev( lowest( low, periods ), - periods )
    sp = prev( highest( high, periods ), - periods ) - lowest( low, periods )
    100 * (bp - sp) / ( 0.5*( bp + sp) )

ttf = calc_ttf( length )
plot(0, color=gray)
btl=plot(bt, color=gray, style=3)
stl=plot(st, color=gray, style=3)

long_f = cross( ttf, st ) and rising(ttf, 1)
short_f = cross(ttf, bt ) and falling(ttf, 1)

bs = (ttf > bt) ? bt : ttf
us = (ttf < st) ? st : ttf
bl=plot(bs, color=white)
ul=plot(us, color=white)
tl=plot(ttf, title="TTF", color=markCrossovers ? (long_f ? green : short_f ? red : blue) : maroon, linewidth=2)
fill(bl, tl, color=green, transp=75)
fill(ul, tl, color=red, transp=75)
List of my free indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: http://blog.tradingview.com/?p=970