RolandoSantos

TKP RSI BAR COLOR

This script was influenced by Scilentor's- "RSI Bar Colors / Scilentor". I improved upon the Idea by adding the ability to change the full range of RSI (Between 0 through 100) to any color you want within 5 point increments.
Traditional use of RSI is to use it as an "Overbought" and "Oversold" indicator. A more uncommon/unknown use, especially among new traders, is to use is as a "Momentum" indicator. I personally like to look for stocks where RSI>50
Default settings are set to color all bars red when below 50, and white when above 50, but try for your self setting different colors above 70, and below 30 to better see overbought and oversold conditions. I got a lot of requests for this script and I hope it helps you in your trading journey :-)

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?