CryptoJoncis

T3DMA Trend Direction

I am using T3 moving averages to generate the idea of what kind of bias I should take in a current market.
So, how does this works?

When the close is higher than T3EMA10, the trend direction is upwards,
When the close is lower than T3EMA10, the trend direction is downward.

Using this, we can assume that there is higher probability for market to continue it's trend up or down, hence trade only in that direction. T3EMA5 is used to exit any open positions before trend changes it's direction.

Have a nice day trading and enjoy.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?