QuantNomad

QuantNomad - Pivot Reversal Strategy - XBTUSD - 1h

Pivot reversal strategy almost always works pretty good for crypto.
Here is setup with 4 left, 4 right bars for pivot points for XBTUSD 1h chart.
It shows a pretty nice performance of 350% with only 10% dd, Sharpe is 1.16.
If you're interested in using this strategy in my scripts you can find alerts for it and a version with added backtesting range.

And remember:
Past performance does not guarantee future results.
Phát hành các Ghi chú: Cleaning the code
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
Courses:
Pine Programming: https://qntly.com/pineprog
Advanc. Pine Use-Cases: https://qntly.com/advpine

Access to Pro Indic.: https://qntly.com/proind

YouTube: https://qntly.com/youtube
Discord: https://qntly.com/discord
Telegram: https://qntly.com/tel