Badshah.E.Alam

Support Resistance Zones using confluence & Std. Deviation

Overview:
This indicator takes (interactive) input from the user for support and resistance levels and plots important zones considering the other confluence levels in the indicator.

Working of indicator:
This indicator takes six input of Support/resistance level form the user
It has following 32 confluence levels
a.4 Recent positive Divergence levels (DN1, DN2, DN3, DN4)
b.4 recent negative divergence levels (DP1, DP2, DP3, DP4)
d.5 Fibonacci levels (Fib0, Fib236, Fib5, Fib618, Fib786)
e. 7 Pivot levels (P, PR1, PR2, PR3, PS1, PS2, PS3)
f.4 EMAs (E20, E200, E100 , E50)
g. ATH, ATL , Weekly High, Weekly Low, two days ago high, two days ago low, previous day high , previous day low

The code checks nearest ‘n’ CONFLUENCE for each level (“Number of confluences to check”) in the indicator, after getting the nearest confluence it calculates the standard deviation of those levels WITH RESPECT TO THE MANUAL INPUT LEVELS.
If the Std. Deviation is less than the input value (“Minimum standard deviation” option) then the zone is displayed on the chart.

How to use:
Add the indicator on the chart select your important support and resistance levels.
Set standard deviation, if the confluence is less than the input standard deviation then you will see those zones on the chart.

You can display all divergence levels; you can display all fib levels. All confluences can be displayed by using the setting of the indicator

How to read the indicator values:
The zone will show all the confluence it has in its zone,
Example:
Table details:
The table shows the maximum and minimum deviation out of all six levels .To see at least one zone you have to make sure that Input value Std. Deviation must be greater than Min Std. Deviation of the table

Sources & refences :
Big thank to https://www.pinecoders.com/faq_and_code/... and https://kodify.net/tradingview-programmi...

Standard deviation :
https://www.investopedia.com/terms/s/sta...

function to find 'k' closest elements :
https://www.techiedelight.com/find-k-clo...

Interactive support resistance :

Divergence for many indicators:

Auto fib level by DGT:
https://www.tradingview.com/script/JLxGn...

An enthusiast trader. I code my strategies in pine script.DM me for any Info.

BTC : 15zY6PUsrV55UQvcfaSqk5hJexKZAwhpcK
TRC20: TPutH6FDYg6bJFF7xCjesp4n44qrMnizc7
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?