Arun_K_Bhaskar

Market Movers: Sectoral Index

Arun_K_Bhaskar Cập nhật   
The indicator will show the Sectors which are leading or lagging NIFTY50 index based on Alpha & Beta values. Stock selection can be done based on the respective Sectors.

 • Look for alpha & beta values.
 • Prefer one with high beta.
 • Greens are leaders & Blues are lagers.
 • This don't completely indicates a trend, but it can give the overview of a major trend & market movers.
 • Gray line is the base index NIFTY50, it is Zero.
 • Turn on Indicator Name Label in Settings > Chart Settings.
 • In intraday or positions, in a leading Sector there will be a leading stock, spot it out.
 • Make a sector wise watchlist of stocks.
 • Use higher or Daily timeframe for Swing trades.
 • Detailed descriptions are available in my previous Alpha & Beta indicators.
Phát hành các Ghi chú:
Update v1.1
Added table.
Changed color scheme.
Phát hành các Ghi chú:
Update v1.2

Day Start Marker color choice.
Simplified menu.
Avoided Labels and Tables show/hide option as it is available in the Style tab.
Phát hành các Ghi chú:
Update v1.3
 • Included day % change in the table.
Phát hành các Ghi chú:
Updated on 24 July 2022

 • Bug fix
Phát hành các Ghi chú:
Updated on 24 July 2022
 • Bug fix
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?