hiimannshu

Fx Session Range

Hello traders ,as you know the session timing plays a major role in trade execution.
I was searching for a good session indicator for a very long time but I was not satisfied with the indicators which are already available on Trading view. So I decided to code one my self.
This indicator is based on the timing provided by the website www.forex.timezoneconverter.com and time is set according to Ney York time zone.
I have added almost all major sessions including (Sydney , Tokyo and Frankfurt) and almost all features which I could.

I hope you guys 👍this indicator .
Incase you notice any bug or want any features added, let me know in comment section or you can Dm me as well.
Thank you all , enjoy :D

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?