Dreadblitz

Long Tail Candle by Oliver Velez

This script detects an event created by Oliver Velez, it is a wide-range candle with a small body and a long tail (hammer-type candle), its range is noticeably larger than previous candles, as a rule it can be taken that the body should be maximum of 30% of the total range of the candle with a long tail. The stop goes under the tail and the signal is given when the next candle followed by the long tail candle exceeds its body, do not program this condition so that the alert indicates that a long tail candle was generated and the trader has some Time to visualize the graph and wait for the signal.

The default configuration is very basic, each trader must adjust to their needs.

- Trend filters can be activated.
- Alerts available.Thumbs up
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?