rasantos

Impulses-1

Lines "Total Up Impulses" and "Total Down Impulses" are the sum of impulses in the last n periods (Length).

line 1 => "Total Up Impulses": the sum of up impulses.
line 2 => "Total Down Impulses": the sum of down impulses.

When line 1 crosses up line 2, it indicates an uptrend is comming out.
When line 1 crosses down line 2, it indicates a downtrend is comming out.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?