GeertVD

MFI/RSI with Volatility Bands [LazyBear (edited)]

Edited version of the script by LazyBear.

Update of my previous script.

Features:
- plot both MFI and/or RSI (LazyBear only allows one of both)
- plot an indicator band (over sold - mid - over bought)
Phát hành các Ghi chú: minor update
Phát hành các Ghi chú: Added additional functionalities.

There are now 4 possibilities for highlighting overbought/oversold
Phát hành các Ghi chú: minor edit
Phát hành các Ghi chú: minor edit
Phát hành các Ghi chú: reduced the number of overbought/oversold options to 2 (from 4)
Phát hành các Ghi chú: Significant update:

* added VFI
addes Fast-Slow Stochast
Phát hành các Ghi chú: * added Fast-Slow Stochastic RSI Convergence/Divergence Histogram
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận