inno14

Now_n_Future

inno14 Cập nhật   
Now_n_Future base on Kumo cloud of Ichimoku Kinki Hyo system with detail below:
1. The Now Line
- When price moving above Kumo, color of now line is green.
- When price moving below Kumo, color of now line is red.
- When price moving inside Kumo, color of now line is gray.
- When price go into Kumo, now line appear gray dot.
- When price cross over Kumo, now line appear green dot .
- When price cross under Kumo, now line appear red dot.

2. The Future Line
- When Senkou Span A moving above Senkou Span B, color of future line is green.
- When Senkou Span A moving below Senkou Span B, color of future line is red.
- When Senkou Span A cross over Senkou Span B, future line appear green dot .
- When Senkou Span A cross under Senkou Span B, future line appear red dot.

3. Trading
- When color of both now line and future line is green, consider open Long position or close Short position.
- When color of both now line and future line is red, consider open Short position or close Long position.
Phát hành các Ghi chú: Add the Past Line.
* Base on Chikou Line in Ichimoku Kinko Hyo System, the Past Line was build with rule as below:
- Past Line is green: Chikou Span moving above 3 line: price, tenkan-sen, kijun-sen
- Past Line is gray: Chikou Span moving between 3 line price, tenkan-sen, kijun-sen
- Past Line is red: Chikou Span moving below 3 line: price, tenkan-sen, kijun-sen
Phát hành các Ghi chú: * Add Arrow.
1. Arrow Up appear when all Lines change to green.
2. Arrow Down appear when all Lines change to red.
Phát hành các Ghi chú: * Add Location of Kumo where Arrow appear.
1. Arrow Up location option:
- Green Kumo mean Arrow only apear when price moving above Green Kumo
- Red Kumo mean Arrow only appear when price moving above Red Kumo
- Both mean Arrow not depend on location between price and kumo
- By default Arrow Up opion is Red Kumo
2. Arrow Down location option:
- Green Kumo mean Arrow only apear when price moving below Green Kumo
- Red Kumo mean Arrow only appear when price moving below Red Kumo
- Both mean Arrow not depend on location between price and kumo
- By default Arrow Down opion is Green Kumo
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?