WhiteboxSoftware

EMA Cross + Divergence strategy (Div. signals by The Divergent)

A sample strategy demonstrating the usage of The Divergent divergence indicator and The Divergent Library.

The Divergent is an advanced divergence indicator which you can easily incorporate into your own strategies.

In order to use this strategy (and to use the signals in your own strategy), you need to have the Pro version of The Divergent applied to your chart.

For more information, please see the comments inlined in the code.

Get access to the Pro version of The Divergent at https://thedivergent.io

Backtest & automate trading strategies you have seen on YouTube: https://whitebox.so
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?