inno14

Trending Bar SR

Trending Bar SR is a simple script define a Bar called "Trending Bar".
Depend on direction of Trending Bar, if Trending Bar is UpTrend then this indicator plot Bar's Low Price as Support and if Trending Bar is DownTrend then it plot Bar's High Price as Resistance.
Beside, this indicaor also plot 4 levels retracement of Trending Bar for trading.
1. Define Trending Bar
1.1 Uptrend Bar
+ Close Price higher than previous High Price
+ Body greater than sum of shadows (up and down)
+ Color: A green dot is plotted at bottom chart.
1.2 Downtrend Bar
+ Close Price lower than previous Low Price
+ Body greater than sum of shadows (up and down)
+ Color: A red dot is plotted at bottom chart.
2. Retracement Level
+ Trending Bar Retracement 0.5 is called Equerium.
+ Trending Bar Retracement 0.618 is called Perfect Entry.
+ Trending Bar Retracement 0.705 is called Optimal Entry.
+ Trending Bar Retracement 0.79 is called Max Entry.
3. Trading
+ When Price crossed Equerium, consider open position at Perfect Entry, Optimal Entry with stoploss place at Max Entry.
+ If place order at Max Entry, stoploss can place at Support or Resistance.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?