LazyBear

Ehlers Simple Cycle Indicator [LazyBear]

One of the early cycle indicators from John Ehlers .

Ehlers suggests using this with ITrend (see linked PDF below). Osc/signal crosses identify entry/exit points.

Options page has the usual set of configurable params.

More info:
- Simple Cycle Indicator: http://www.mesasoftware.com/seminars/AfT...

List of my public indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my app-store indicators: http://blog.tradingview.com/?p=970


List of my free indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: http://blog.tradingview.com/?p=970
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//
// @author LazyBear 
// 
// List of my public indicators: http://bit.ly/1LQaPK8 
// List of my app-store indicators: http://blog.tradingview.com/?p=970 
//
study("Ehlers  Simple Cycle Indicator [LazyBear]", shorttitle="ESCI_LB")
src=input(hl2, title="Source") 
alpha=input(.07, title="Alpha")
Smooth = (src + 2*src[1] + 2*src[2] + src[3])/6.0
cycle_ = (1 - .5*alpha)*(1 - .5*alpha)*(Smooth - 2*Smooth[1] + Smooth[2])+ 2*(1 - alpha)*cycle[1] - (1 - alpha)*(1 - alpha)*cycle[2]
cycle = iff(n<7, (src - 2*src[1] + src[2]) / 4.0, cycle_)
t=cycle[1]
plot(0, title="ZeroLine", color=gray) 
fr=input(true, title="Fill Osc/Trigger region")
duml=plot(fr?(cycle>t?cycle:t):na, style=circles, linewidth=0, color=gray, title="Dummy")
cmil=plot(cycle, title="SimpleCycleIndicator",color=blue)
tl=plot(t, title="Trigger",color=green)
fill(cmil, duml, color=red, transp=50, title="NegativeFill")
fill(tl, duml, color=lime, transp=50, title="PositiveFill")
ebc=input(false, title="Color bars?")
bc=ebc?(cycle>0? (cycle>t?lime:(cycle==t?gray:green)): (cycle<t?red:orange)):na
barcolor(bc)