UnknownUnicorn36161431

Swing Top / Bottom Finder

An effective way of finding swing tops and bottoms on a chart.

This indicator detects both, history-tested and potential swing highs and lows. It does so by comparing current high or low with the last X candles into history and if it finds at least Y candles with a high/low at the approximately same price level, it will mark this high/low on a chart.

This indicator is not based off any values that change over time with market, such as RSI, MACD or any other linear lagging indicators. Instead, it uses Price Action to calculate where a high/low is probable.

Every option has an explanation tooltip that should help you understand what exactly that setting does.

Indicator comes with various alert options, including one to serve them all (choose the "any alert() function call" option for that one).
Phát hành các Ghi chú:
ability to change high/low line visuals
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?