avgtrade

Grid Settings & MM

This script is designed to help you plan your grid trading or when averaging your position in the spot market.
The script has a small error (due to the simplification of the code), it does not take into account the size of the commission.
You can set any values on all parameters on any timeframe, except for the number of orders in the grid (from 2 to 5).

The usage algorithm is quite simple:
1. Connect the script
2. Install a Fibo grid on the chart - optional (settings at the bottom of the description)
3.On the selected pair, determine the HighPrice & LowPrice levels and insert their values
4.Evaluate grid data (levels, estimated profit ’%’, possible profit ‘$’...)
And it's all)

Block of variables for calculating grid and MM parameters
Variables used regularly
--- HighPrice and LowPrice - constant update when changing pairs
--- Deposit - deposit amount - periodically set the actual amount

Variables that do not require permanent changes
--- Grids - set the planned number of grids, default 5
--- Steps - the planned number of orders in the grid, by default 5
--- C_Order - coefficient of increasing the size of orders in the base coin, by default 1.2
--- C_Price - trading levels offset coefficient, default 1.1
--- FirstLevel - location of the first buy level, default 0.5
--- Back_HL - number of candles back, default 150
*** For C_Order and C_Price variables, the value 1 means the same order size and the same distance between buy levels.

The fibo grid is used for visualization, you can do without it, ! it is not tied to the script code !
You can calculate the levels of the Fibo grid using the formula:
(level price - minimum price) / (maximum price - minimum price)
For default values, grid levels are as follows:
1 ... 0.5
2...0.359
3 ... 0.211
4...0.0564
5...-0.1043

Short description:

in the upper right corner
--- indicator of the price movement for the last 150 candles, in % !!! there is no task here to "catch" the peak values - only a relative estimate.

in the upper left corner
--- total amount of the deposit
--- the planned number of grids
--- “cost” of one grid
--- the size of the estimated profit depending on the specified HighPrice & LowPrice

in the lower left corner
--- Buy - price levels for buy orders
--- Amount - the number of purchased coins in the corresponding order
--- Sell - levels of profit taking by the sum of market orders in the grid
--- $$$ - the sum of all orders in the grid, taking into account the last active order
--- TP - profit amount by the amount of orders in the grid
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?