Frien_dd-DisDev

POCs and VAHs VALs - All and Non-Broken

Frien_dd-DisDev Cập nhật   
The "POC and VAH VAL - All and Non-Broken"
POC = Points of Control
VAH = Value Area High
VAL = Value Area Low

This indicator aims to show you on the 5 minute time frame all POCs and VAHs/VALs and Non-Broken POCs and VAHs/VALs.
(Non-Broken are POCS and VAHs/VALS where price action has not since crossed its path)

In the screen image above I have used VPVR to back test on BYBIT:BTCUSDT.
The POCs and VAHs/VALs for each day can be seen.

Also there is an option to see non-broken POCS and VAHs/VALs within the settings.


All display options are selectable within the settings.

The indicator is not as precise as using the VPVR but is a lot quicker and gives you a quick snapshot to assist with your technical analysis .

In the screen shot above are some examples highlighted with yellow circles (resistance at POC and VAHs/VALs).


Thanks goes to:
ahancock for use of his code.
Bjorn Mistiaen on StackOverFlow for his assistance.


Disclaimer:
Indicator has been coded to only show on 5 min time frame (after back testing seemed most accurate).
Only back tested on BYBIT:BTCUST.
There are some slight discrepancies.
Back tested against VPVR settings: Row Size 500, Value Area 70.
Maximum of 500 lines will only be shown.
Phát hành các Ghi chú:
User highlighted that only the unbroken POCs/VAHs/VALs below the current price were showing on the chart.

Script has now been updated to show the unbroken above and below current price.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?