itsjustanalysis

HL2 - 22 EMA Cross for Renko

EURUSD
This is a simple strategy to use for those who like Renko bars. I ONLY use it on Renko.

Basic idea is that when the Renko bar closes above or below the 22 EMA , you go long or short.

However, some of the frustrations I've had with any strategy shared in Tradingview is so few folks put in the ability to set a stop or a profit target or the ability to set a specific time to trade. I have added those to this strategy. (And I for the life of me can not remember where I got the code for the the time, I need to find you!).

Special note: If you have never used the Renko bars in Tradingview, make sure you click the Format option next to whatever pair you are looking at and change it from Traditional to ATR. You can set it for a static pip amount if you want. But ATR at first will help you decide which amount of pips you should throw in.

This is my first published strategy so if I screwed up on anything or didn't explain it very well, please let me know!!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?