ZenAndTheArtOfTrading

Trading Session Indicator

This indicator is basically just a back-testing tool. All it does is highlight the background of your charts with the specified color within the specified timezone.

This is useful particularly for back-testing purposes, such as testing a day-trading strategy within a particular period of the day or ignoring signals that fall within the given timeframe (which is useful for ignoring setups during your testing that appear while you're asleep or at work etc.)

Take it easy :)
- Matt.
Phát hành các Ghi chú:
Minor improvements
Phát hành các Ghi chú:
Added alert functionality
Phát hành các Ghi chú:
Added "end of session" alert functionality
Phát hành các Ghi chú:
Fixed end of session alert
Phát hành các Ghi chú:
Updated alert functionality
Phát hành các Ghi chú:
Added ability to hide background color on a separate timeframe
Phát hành các Ghi chú:
Added an option to hide this indicator on the 4HR timeframe, Daily, Weekly and Monthly
Phát hành các Ghi chú:
-
- Converted to Pine Script v4
Phát hành các Ghi chú:
A few minor changes & improvements
Phát hành các Ghi chú:
Fixed the script not working on weekends
Phát hành các Ghi chú:
Updated to Pine Script v5

My Resources Hub: https://theartoftrading.com
FREE YouTube Lessons: http://rebrand.ly/zyt
FREE Pine Script Basics Course: http://rebrand.ly/zpsbc
Pine Script MASTERY Course: http://rebrand.ly/zpsmc
My Indicators & Strategies: http://rebrand.ly/zmisc
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?