cheatcountry

Ehlers Relative Vigor Index [CC]

The Relative Vigor Index was created by John Ehlers (Cybernetic Analysis For Stocks And Futures pg 58) and this is a momentum indicator that is similar to the Accumulation Distribution Oscillator created by Jim Waters and Larry Williams. He uses digital signal processing to smooth the indicator to provide clear buy and sell signals. The idea behind this indicator is that during uptrends, prices tend to close near the high and during downtrends, prices tend to close near the low. I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones so strong signals are darker in color and normal ones are lighter in color. Buy when the line turns green and sell when it turns red. Usually the best signals I have found for this indicator is when the indicator is below the 0 line and turns green then it is usually a sign of a strong uptrend.

Let me know if there are any other scripts you would like to see me publish!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?