cheatcountry

Ehlers NonLinear Filter [CC]

The NonLinear Filter was created by John Ehlers and this one of his more unknown filters that work very well as a trendline and moving average. This is one of my favorites along with the instantenous trendlines that he created. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish scripts for!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?