GrantPeace

Block Transaction

This script will allow you to view block transactions as they occur on ANY time frame, and ANY instrument!
Now you can visualise in real-time exactly where the big money goes in and how much.
The smaller transactions are shown by smaller blocks, and the larger transactions are shown by bigger blocks.  It is as simple as that!

If the block transaction is larger than $US5 million the block be red, and if the transaction is larger than $US10 million, the block be black.
This indicator will identify block transactions within the range of 100k - 1 bn .  If a block transaction larger than or the equivalent of $US1 bn is to occur, the block will be orange.

Large institutions invest in many different markets and sectors in various ways and so it is difficult to find trading strategies that always work.  This indicator was designed to encompass an, "If you can't beat them, join them" and "follow the money" approach to trading.


There will be more developments in the near future.

Like and comment for access to the script. I may be offline so it may take up to 12 hours for your access to be granted.

Kind Regards.
Phát hành các Ghi chú: Now, this indicator is compatible with instant E-mail and SMS notifications so that the investor will be well
informed of institutional activity and make trading decisions quickly.

If a block transaction occurs, the user will be able to visualise whether it was a purchase or sale as it will
be textualised above or below the current bar if used in combination with the Block Sell Transaction Alert indicator.

The visual representation of the transactions are customizable as you can adjust the shape, color, and
location by clicking “Format” at the top left of your chart, next to the indicator label.

In order to receive the text message and/or email alerts, you will need to make sure the correct contact
information is saved in your TradingView® account settings.

Full pdf explanation on this indicator: https://www.kenzing.com/wp-content/uploa...

https://www.kenzing.com


Kenzing trading indicators for TradingView perform advanced real-time analysis of stock price trends and display alerts that are easy for the average Trader to interpret.


https://www.kenzing.com
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ GrantPeace để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.