AntonySavache

Security. Scalp Adviser by Antony Savache

Great script for quick deals. Buy and after 5 minutes sell with a target yield of 0.3%

Works on the principle of getting out of the pit. The pit is determined thanks to the rsi on the 15-minute time frame, the exit is determined by the rsi on the 1-minute timeframe. You can play with the rci values ​​in the settings
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?