DevLucem

Session Average

This indicator finds the average time of High or Low formed in sessions.
This is a request from trader @Salmanmahmood15 . You need permission from him to fully use it
Phát hành các Ghi chú: update to logical means
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
Automate TradingView Alerts ->
->>> https://tradingview.to/anywhere 😍😍🥰

Bình luận