LazyBear

3 projection Indicators - PBands, PO & PB

All these indicators are by Mel Widner.

Projection Bands :
-------------------------------------------------------
These project market data along the trend with the maxima and minima of the projections defining the band. The method provides a way to signal potential direction changes relative to the trend. Usage is like any other trading band.

Projection Oscillator :
-------------------------------------------------------
This indicates the relative position of price with in the bands. It fluctuates between the values 0 to 100. You can configure the "basis" to make it oscillate around a specific value (for ex., basis=50 will make it oscillate between +50 and -50). EMA of PO (length configurable, default is 5) is plotted as a signal line. There is also an option to plot the difference (oscillator - signal), just like MACD histogram. When you see a divergence in this oscillator, remember that it just indicates a potential movement with in the band (for ex., a bullish divergence shown may cause the price to cross the median and move up to the top band).

Projection Bandwidth :
-------------------------------------------------------
This shows the % width of the projection bands. A trend reversal is signaled by a high value. Low value may indicate the start of a new trend. This is also a trend strength indicator.

More info: https://drive.google.com/file/d/0Bx48Du_...

Borrowed the color theme for this chart from @liw0. Thanks :)

List of my free indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: http://blog.tradingview.com/?p=970
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//
// @author LazyBear
//
// If you use this code in its original/modified form, do drop me a note.
//
study("Projection Bands [LazyBear]", shorttitle="ProjectionBands_LB", overlay=true)
//length=input(14, title="Length")
length=14 // See below why this is a not an input()
sum_c=sum(cum(1),length)
psum_c=pow(sum_c,2)
sump_c=sum(pow(cum(1),2),length)
lsump_c=(length*sump_c)
denom=(lsump_c-psum_c)
rlh=((length*(sum(cum(1)*high,length)))-(sum_c*(sum(high,length))))/denom
rll=((length*(sum(cum(1)*low,length)))-(sum_c*(sum(low,length))))/denom

// Currently there is no way to do a loop. So, "length" is hardcoded to 14. 
// Bands
upb=max(high,
  max(high[1]+1*rlh, 
  max(high[2]+2*rlh,  
  max(high[3]+3*rlh,
  max(high[4]+4*rlh,
  max(high[5]+5*rlh,
  max(high[6]+6*rlh,
  max(high[7]+7*rlh,
  max(high[8]+8*rlh,
  max(high[9]+9*rlh,
  max(high[10]+10*rlh,
  max(high[11]+11*rlh,
  max(high[12]+12*rlh,
  high[13]+13*rlh)))))))))))))

//LowerProjectionBand
lpb=min(low,
  min(low[1]+1*rll,
  min(low[2]+2*rll,
  min(low[3]+3*rll,
  min(low[4]+4*rll,
  min(low[5]+5*rll,
  min(low[6]+6*rll,
  min(low[7]+7*rll,
  min(low[8]+8*rll,
  min(low[9]+9*rll,
  min(low[10]+10*rll,
  min(low[11]+11*rll,
  min(low[12]+12*rll,
  low[13]+13*rll)))))))))))))

ul=plot(upb, linewidth=2, color=teal)
ll=plot(lpb, linewidth=2, color=teal)
plot(avg(upb,lpb), linewidth=1, color=maroon)
fill(ul,ll,color=teal)