Hurmun

Simple MACD strategy

Simple macd strategy

Rules:
if MACD bullish crosses below 0 and above 200 EMA a buy signal is created
if MACD bearish crosses above 0 and below 200 EMA a sell signal is createdbest settings for winrate and profit :


1. is taking 1:1 trades so with a tp of 2% and sl of 2% winrate is around 62%
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận