SeaSide420

HMA Volume

Volume smoothed by Hull Moving Average. Basic, so not much to say really.
It has a multi timeframe function, so you can for example, look at the hourly volume , on the 15 minute chart, or whichever timeframe combo you choose.
Use it to see volumes trend is increasing or decreasing
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận