marceloelgringo

Opening Price Change

marceloelgringo Pro Cập nhật   
This script shows the change from the market opening price to the market closing price of the previous day in percent.

With this you can quickly get an overview of historical data for the change of the respective day.

Important: the market closing price is always used for the calculation and not the pre/post market price.

The label with the change value is always placed above the first opens regular market bar. If the change is positive, the label is draw with a green background, is the change is negative you will have a red background.

Phát hành các Ghi chú:
If there are no changes between the previous and the comparing session, the label is displayed in neutral colours and the value without plus or minus signs.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?