Vulnerable_human_x

Immediate Trend - VHX

Vulnerable_human_x Cập nhật   
IMMEDIATE TREND - VULNERABLE_HUMAN_X

This indicator is used to identify the immediate trend in the market.
When a Short Term High (STH) is engulfed and closed above, we consider that as a bullish trend.
And Similarly, when a Short Term Low (STL) is engulfed and closed below, we consider that as a bullish trend.

STH - A candle that is higher than the one candle towards it's left and one candle towards it's right.
STL - A candle that is lower than the one candle towards it's left and one candle towards it's right.


HOW TO USE:
1. Do not take trades purely based on the immediate trend showcased by the indicator. Rather, use them as confluence with your trading strategy.
2. When you are expecting price to reverse at your point of interest (Denamd/Supply zone), this indicator can help you predict the reversal by showcasing the current trend.
3. Using this indicator you can travel the trend as long as there is a change of trend predicted by this indicator.
Phát hành các Ghi chú:
Added Imbalance to the script for better entries

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?