smokefreeyou

SMKEY_ERCROSS_AND_CLIMATICCANDLE

This scripts shows ER cross 0.6 and -0.6.

Green Arrow below candle shows ER crosses above 0.6 and Orange on shows it crosses below 0.6.
Red Arrow below candle shows ER crosses below -0.6 and Blue on shows it crosses above 0.6.

Green Dot shows bearish climatic candle and red dot shows bullish climatic candle. usally this signs for reversal/pullback.

Buy Entry - Green Triangle
Buy Exit - Orange Triangle or Red Dot

Short Entry - Red Triangle
Short Exit - Blue Triangle or Green Dot
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?