chipmonk

Multi EMA with labels (Any timeframe)

chipmonk Cập nhật   
This script lets you add up to 8 EMAs (Exponential Moving Averages) that can be set to any timeframe and length. The difference between this and other EMA indicators is that it has a simple label attached to each EMA showing which timeframe it belongs to and what length it is, so you can get that information at a glance while trading without having to remember the specific settings for each EMA.

I was personally looking for something like this because I like clarity on my chart and these labels really help. The existing EMA indicators I found with labels don't support multiple timesframes or if they do, they don't include the timeframe itself in the label, so that's why I created this simple script and shared it in case somebody else is looking for the same. Enjoy.
Phát hành các Ghi chú:
  • Fixed rounding of price labels, the tick value is now shown
  • New optional setting for hiding price labels
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?