JustUncleL

Currency Strength ALT v1.0

Description:
This study is a version of Currency Strength Meter, that utilises TradingViews built-in 8 Currency indices (?XY), rather calculate them from currency pair values. It also utilises the built-in TSI function, the TSI uses moving averages of the underlying momentum of a financial instrument. The advantage of using the Currency Indices for strength is the fact that they are based on multiple Exchange sources and so hopefully making it more representative.

***WARNING***The TradingView Currency Indices do tend to have gaps between candles especially on the low volume currencies like NZD and AUD, so strength chart can also jump around. I suggest using the indicator with higher TF (4H+) charts.

JustUncleL
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?