iravan

Yearly Candles

Plots yearly candles from monthly candles data. This indicator could also be used to view yearly candles of those symbols for which candlesticks are not available in TradingView (for e.g., USINTR , USIRYY , USWG etc)

As these are not out of the box candles they do have these shortcomings -
  • Last candle's data is not available in status line, a separate label lists OHLC and change details near its close level
  • The very first candle's width may vary based on how much data is available for that year
  • Works only with monthly timeframe
  • Only those indicators that can be added on other indicators can be applied, however, they may still not work as intended as this still technically is a monthly chart!


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?