CSC1

VIX Implied Move Bands for ES/Emini futures

This script uses the close of the VIX on a daily resolution to provide the 'implied move' for the E-mini SP500 futures . While it can be applied to any equity index, it's crucial to know that the VIX is calculated using SPX options, and may not reflect the implied volatility of other indices. The user can adjust the length of the moving average used to calculate the bands, the window of days used to calculate the implied move, and the multiplier that effects the width of the bands.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?