whit-e

Double Donchian Channels & Custom Average

Allows to calculate 2 Donchian Channels and plot the average of a 3rd Donchian which can be arbitrary.
Donchian 1 and 2 Completely displayed (without average)
Donchian 3 only shows the average
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?